Бетон Клас XA

Корозия, предизвикана от химическа агресия

За предизвикване агресия от химично въздействие е необходима влага. Сухи, твърди или газообразни вещества не разрушават бетона. Според действието на увреждане веществата се различават като разширяващи и разяждащи.

Разширяване се предизвиква от водоразтворими сулфати (CaSO₄,NaSO₄,MgSO₄), които реагират с отделения Са(OH)₂ от цимента. По този начин се получава увеличение на обема и може да се предизвика разрушаване на бетона.

Са(OH)₂ + Na₂SO₄ → CaSO₄.2H₂O+NaOH+H₂O

Разяждащи въздействия се причиняват от киселини, соли, животински мазнини, масла и др. Циментовият камък има алкален характер и може да бъде устойчив само в алкална и неутрална среда. Бетонът много трудно се защитава от действието на силни киселини. При необходимост трябва да се използва специален вид цимент – киселиноустойчив.

БЕТОН КЛАС XA1

Околна среда: Химично слабо агресивна.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XF1

БЕТОН КЛАС XA2

Околна среда: Химично умерено агресивна.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XF1, XD1, XD2, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XA3

Околна среда: Химично силно агресивна.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XD1, XD2, XD3, XA1, XA2, XA3, XM1, XM2, XM3

Бетон Клас X0

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Бетон Клас XC

Карбонизацията е химична реакция, която протича в бетон, изложен на атмосферни влияния.

Бетон Клас XD

Корозия, предизвикана от хлориди, различни от морска вода

Бетон Клас XS

Корозия, предизвикана от морска вода

Бетон Клас XF

Корозия, предизвикана от размръзване и замръзване

Бетон Клас XA

Корозия, предизвикана от химическа агресия