Водоплътен бетон

Съставът на водоплътния бетон се характеризира с високата си устойчивост на водопроникване. Непропускливостта срещу вода се определя от неговата капилярна порьозност. Решаващите фактори за капилярната порьозност са съотношението вода/цимент, както и съдържанието и видът цимент. За да се намали съдържанието на вода в сместа се добавят специални химически добавки, като същевременно те подобряват и неговата обработваемост. Използването на пуцоланови или латентни хидравлични минерални добавки е препоръчително с цел да се свържат химически разтворимите съединения.

За ограничаване риска от химическа атака се препоръчват предварителни изследвания на почвата и водата, които са в контакт с конструкцията. В стандарта за бетон БДС EN 206:2014+A1:2016/NA:2017, в раздел Класове по въздействие на околната среда, табл. 2 – Гранични стойности за класове по химично въздействие от естествена почва и почвена вода, са конкретизирани химически характеристики, по които трябва да се извършат изследвания.

За постигане на водонепроницаема структура трябва да се вземе под внимание не само съставът на бетона, а и неговото правилно полагане, уплътняване и отлежаване.

В зоните с контакт между стар и нов бетон задължително трябва да се използват водоспиращи и водонабъбващи хидроизолационни ленти. Необходимо е и да се предвидят тактове при изливане на бетонни елементи и техните максимални размери. Това се извършва с цел да се намали рискът от пукнатини при неизбежното му свиване. Като правило може се приеме пропорция 1:3 (елемент с размери 3m х 9m), коeто се препоръчва по-специално за стени.

Приложения

  • Плувни басейни и конструкции във вода
  • Фундаменти, нулеви цикли и др.
  • Укрепващи и дънни пилоти

Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане.
Разбери повече

Бетон за подводно бетониране

Зърнен състав, консистенция, съдържание на цимент, максимално водоциментно отношение и специални химически и минерални добавки са от особено значение при подводно бетониране.
Разбери повече

Дренажен бетон

Дренажният бетон съдържа пори, които са с голям обем и лесно отвеждат водата в почвения слой. Якостта му на натиск може да бъде около 25 – 30 МPа. Той е лесен за поддръжка, поради неговото минимално свиване и разширение.
Разбери повече

Бетон с ускорено набиране

С цел да се намали времето за изграждане на строителните конструкции е необходимо използване на бетон с бързо набиране якост на натиск. За декофриране е нужно якостта на натиск да бъде по-голяма от 80 – 90 % от проектната.
Разбери повече

Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск.
Разбери повече

Водоплътен бетон

Съставът на водоплътния бетон се характеризира с високата си устойчивост на водопроникване.
Разбери повече